Inapoi la Legislatie

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 2 decembrie 2011

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea si functionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier,
in temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. e), art. 6 alin. (3) lit. d), art. 7 alin. (2), art. 10, art. 13-15, art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 33, 38, 42, art. 43 alin. (2), art. 44 alin. (8), art. 48 alin. (4), art. 57, 61, art. 73 alin. (2), art. 79, art. 89 alin. (1) si art. 90 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Directia generala reglementari in transporturi din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier exercita prerogativele prevazute in Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, prevazute in anexa.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 4 decembrie 2011.

Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

Bucuresti, 30 noiembrie 2011.
Nr. 980.

ANEXA

Norme metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si reprezinta normele prevazute de aceasta cu privire la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora.
(2) Transportul rutier se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor prezentelor norme, ale reglementarilor nationale si ale Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
(3) Transportul rutier se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului de transport efectuat, dotate cu tahografe si limitatoare de viteza, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
ART. 2
(1) Transportul rutier contra cost poate fi efectuat numai de catre operatorii de transport rutier inregistrati in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier tinut de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(2) Transportul rutier in cont propriu poate fi efectuat numai de catre intreprinderile de transport rutier in cont propriu inregistrate in Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu tinut de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.

CAP. II
Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier si Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu

ART. 3
Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier si Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu se intocmesc prin inscrierea datelor aferente operatorilor de transport rutier sau intreprinderilor de transport rutier in cont propriu care au obtinut licenta comunitara sau certificatul de transport in cont propriu, dupa caz.
ART. 4
Completarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier si a Registrului electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu, se realizeaza prin inscrierea cel putin a urmatoarelor date:
a) denumirea si forma juridica a intreprinderii;
b) adresa sediului acesteia;
c) numele managerilor de transport;
d) tipul licentei comunitare corespunzator tipului de transport efectuat respectiv transport de marfuri sau transport de persoane, precum si numarul si seria acesteia;
e) numarul si seria copiilor conforme ale licentei comunitare, precum si numerele de inmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost eliberate;
f) incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
g) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activitatii de transport, atat timp cat buna reputatie a persoanei respective nu a fost restabilita, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
h) masurile administrative si sanctiunile aplicate operatorilor de transport rutier.
ART. 5
Gestionarea Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier si a Registrului electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu se asigura de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, denumit in continuare I.S.C.T.R., care vor actualiza permanent datele inscrise in acestea, conform competentelor ce le revin.
ART. 6
(1) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. reprezinta punctul national de contact responsabil de schimbul de informatii cu celelalte state membre ale Uniunii Europene privind aplicarea Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 si de luare a masurilor necesare in vederea interconectarii si accesibilitatii la nivelul Uniunii Europene a Registrului electronic national al operatorilor de transport rutier.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R este institutia romana responsabila cu intocmirea, in colaborare cu I.S.C.T.R., si transmiterea raportului prevazut la art. 26 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, a raportului prevazut la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum si a raportului prevazut la art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

CAP. III
Accesul la activitatea de transport rutier

SECTIUNEA 1
Accesul la ocupatia de operator de transport rutier

ART. 7
Pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier, intreprinderea trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
ART. 8
In urma indeplinirii cerintelor privind accesul la ocupatia de operator de transport rutier, intreprinderea va fi inregistrata in Registrului electronic national al operatorilor de transport si i se va elibera licenta comunitara, care ii confera operatorului de transport rutier acces la piata transportului rutier contra cost.
ART. 9
Se considera indeplinita cerinta privind sediul, daca intreprinderea:
a) are sediul situat pe teritoriul Romaniei, in incinta caruia isi pastreaza principalele documente de lucru, in special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente le continand date referitoare la perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto, documentele privind intretinerea vehiculelor si orice alte documente la care trebuie sa aiba acces inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, in scopul verificarii;
b) dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt inmatriculate in Romania, indiferent daca vehiculele respective se afla in proprietatea sa sau sunt detinute in temeiul unui contract de cumparare in rate, inchiriere sau leasing;
c) desfasoara operatiunile referitoare la autovehiculele mentionate la lit. b) permanent si efectiv cu echipamentele administrative necesare si cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzatoare, intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei.
ART. 10
Se considera indeplinita cerinta privind buna reputatie, daca:
a) intreprinderea si managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sanctionate conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
b) managerul de transport si-a pierdut buna reputatie pentru incalcarile grave prevazute in anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 fiind declarat inapt conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 si a intervenit reabilitarea.
ART. 11
Procedura administrativa privind pierderea bunei reputatii a intreprinderii/managerului de transport prevazuta la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 va fi stabilita de catre I.S.C.T.R., in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme, avandu-se in vedere cel putin urmatoarele:
a) efectuarea unei verificari la sediul intreprinderii;
b) analiza sanctiunilor aplicate intreprinderii/managerului de transport.
ART. 12
In urma aplicarii procedurii administrative prevazute la art. 11, I.S.C.T.R. intocmeste un referat in care se va motiva decizia retragerii bunei reputatii sau ramanerea neafectata a acesteia.
ART. 13
Procedura administrativa prevazuta la art. 11 se considera incheiata dupa semnarea referatului prevazut la art. 12 de catre inspectorul de stat sef, inregistrarea acestuia si efectuarea tuturor inregistrarilor privind buna reputatie in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier/ Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu.
ART. 14
(1) Se considera indeplinita cerinta privind capacitatea financiara, daca intreprinderea demonstreaza, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoana acreditata in mod corespunzator, conform prevederilor legale, ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare totala de cel putin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.
(2) In situatia in care intreprinderea nu dovedeste detinerea capitalului si rezervelor financiare prevazute la alin. (1), aceasta poate demonstra indeplinirea capacitatii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garantie bancara sau asigurare prevazuta la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, eliberat de una sau mai multe banci sau de alte institutii financiare, inclusiv societati de asigurare.
ART. 15
(1) Se considera indeplinita cerinta privind competenta profesionala, daca intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport rutier desemneaza o persoana fizica ca manager de transport, titular al unui certificat de competenta profesionala, care indeplineste cerinta de buna reputatie si care:
a) conduce permanent si efectiv activitatile de transport ale intreprinderii;
b) este angajat, director, proprietar sau actionar al intreprinderii, sau administreaza intreprinderea sau, in cazul intreprinderii autorizate ca persoana fizica, este insasi persoana respectiva;
c) este rezident in Uniunea Europeana.
(2) Certificatul de competenta profesionala al managerului de transport se obtine in conditiile prevazute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
(3) O persoana fizica poate avea calitatea de manager de transport la o singura intreprindere.

SECTIUNEA 2
Accesul la transportul rutier in cont propriu

ART. 16
Pentru a avea acces la transportul rutier in cont propriu, intreprinderea trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
ART. 17
In urma indeplinirii cerintelor privind accesul la transportul rutier in cont propriu, intreprinderea va fi inregistrata in Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si i se va elibera certificatul de transport in cont propriu, care ii confera intreprinderii de transport rutier in cont propriu acces la piata transportului rutier in cont propriu.
ART. 18
Cerintele privind buna reputatie si competenta profesionala se considera indeplinite in conditiile prevazute la art. 10 si art. 15.

CAP. IV
Accesul la piata transportului rutier

SECTIUNEA 1
Transportul rutier contra cost

ART. 19
Transportul rutier contra cost de marfuri si de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier in baza licentei comunitare numai cu autovehicule la bordul carora exista, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.
ART. 20
(1) Licenta comunitara este eliberata de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, aceasta pastranduse la sediul operatorului de transport.
(2) Copiile conforme ale licentei comunitare se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an si fara a depasi perioada de valabilitate a licentei comunitare, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, acestea pastrandu-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.
(3) Licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia sunt documente nominale ale operatorului de transport rutier, nefiind transmisibile.
(4) Copiile conforme ale licentei comunitare sunt personalizate de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
(5) Modelul licentei comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 in cazul efectuarii transportului rutier de marfuri, este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
(6) Modelul licentei comunitare din anexa nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 in cazul efectuarii transportului rutier de persoane, este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(7) Modelul copiei conforme a licentei comunitare corespunzatoare transportului rutier de marfuri, este prevazut in anexa nr.3 la prezentele norme metodologice.
(8) Modelul copiei conforme a licentei comunitare corespunzatoare transportului rutier de persoane, este prevazut in anexa nr.4 la prezentele norme metodologice.
ART. 21
(1) Pentru obtinerea licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, intreprinderea va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 5 la prezentele norme.
(2) Cererea depusa sau transmisa in conformitate cu prevederile alin. (1) va fi insotita de urmatoarele:
a) document doveditor privind detinerea sediului unde intreprinderea isi pastreaza documentele si in care aceasta desfasoara activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier;
b) document privind asigurarea intretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
c) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in cazul in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;
d) cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia, prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
e) document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
f) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 22
(1) In termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite cerintele prevazute la art. 7, sa elibereze licenta comunitara sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.
(2) Prelungirea termenului de eliberare a licentei comunitare pentru situatii motivate corespunzator care presupun precizari suplimentare din partea intreprinderii in vederea analizarii cererii depuse, se face in conditiile prevazute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
(3) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. transmite prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa operatorului de transport rutier, licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia pe care le elibereaza.
ART. 23
In maxim 3 luni de la data eliberarii licentei comunitare, I.S.C.T.R. va face un control la sediul operatorului de transport in vederea verificarii indeplinirii de catre acesta a cerintelor prevazute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
ART. 24
(1) In situatia in care titularul licentei comunitare detine autovehicule suplimentare fata de cele pentru care a obtinut initial copii conforme ale licentei comunitare, pe care urmeaza sa le utilizeze la efectuarea operatiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
(2) Cererea depusa in conformitate cu prevederile alin. (1) in vederea eliberarii uneia sau mai multor copii conforme ale licentei comunitare, va fi insotita de documentul doveditor privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara prevazut la art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, corespunzator numarului de vehicule rutiere detinut de titularul licentei comunitare.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 25
In vederea efectuarii transportului rutier de marfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana A.R.R., urmatoarele documente:
a) dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta;
b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
c) certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate;
d) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7;
e) certificatul de inspectie tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.
ART. 26
(1) Copia conforma a licentei comunitare se elibereaza pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule in functie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de marfuri sau transport rutier de persoane.
(2) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un numar maxim de copii conforme ale licentei comunitare corespunzator numarului de autovehicule pentru care indeplineste conditia de capacitate financiara.
ART. 27
(1) In cazul in care operatorul de transport rutier isi schimba sediul social, acesta trebuie sa notifice schimbarea catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si sa certifice printr-o declaratie pe proprie raspundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia prevazute de prezentele norme, in cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.
(2) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va elibera in termen de 5 zile de la notificarea prevazuta la alin. (1), licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia modificate, pastrandu-se termenul de valabilitate al licentei comunitare si al copiilor conforme ale acesteia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.
(3) Licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia modificate prevazute la alin. (2) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. numai dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului pentru eliberarea documentelor respective.
ART. 28
La solicitarea expresa a operatorului de transport rutier privind retragerea licentei comunitare si/sau a copiilor conforme ale acesteia, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente si la radierea pozitiei din Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier.

SECTIUNEA 2
Transportul rutier in cont propriu

ART. 29
(1) Transportul rutier in cont propriu de marfuri si persoane se efectueaza de catre intreprindere in baza certificatului de transport in cont propriu numai cu autovehicule la bordul carora exista, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, documentul de transport, precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementarile in vigoare.
ART. 30
(1) Certificatul de transport in cont propriu este eliberat de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu o valabilitate de 10 ani, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, aceasta pastrandu-se la sediul intreprinderii.
(2) Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu o valabilitate de minim 1 an si fara a depasi perioada de valabilitate a certificatului de transport in cont propriu, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare, acestea pastrandu-se la bordul autovehiculelor pentru care au fost emise.
(3) Certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia sunt documente nominale ale intreprinderii, nefiind transmisibile.
(4) Copiile conforme ale certificatului de transport in cont propriu sunt personalizate de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor pentru care au fost emise.
(5) Modelul certificatului de transport in cont propriu este prevazut in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
(6) Modelul copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu corespunzator transportului rutier de marfuri este prevazut in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.
(7) Modelul copiei conforme a certificatului de transport in cont propriu corespunzator transportului rutier de persoane este prevazut in anexa nr. 11 la prezentele norme metodologice.
ART. 31
(1) Pentru obtinerea certificatului de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia, intreprinderea va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 12 la prezentele norme.
(2) Cererea depusa sau transmisa in conformitate cu prevederile alin. (1) va fi insotita de urmatoarele:
a) cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau documentul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;
b) cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia, prevazuta in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009;
c) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport efectuat.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 32
(1) In termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 16, sa elibereze certificatul de transport in cont propriu sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.
(2) Prelungirea termenului de eliberare a certificatului de transport in cont propriu pentru situatii motivate corespunzator, care presupun precizari suplimentare din partea intreprinderii in vederea analizarii cererii depuse, se face in conditiile prevazute la art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
(3) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. transmite prin posta, cu confirmare de primire, pe adresa intreprinderii de transport rutier in cont propriu, certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia pe care le elibereaza.
ART. 33
In maximum 3 luni de la data eliberarii certificatului de transport in cont propriu, I.S.C.T.R. va efectua un control la sediul intreprinderii de transport rutier in cont propriu in vederea verificarii indeplinirii de catre acesta a cerintelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si d) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.
ART. 34
(1) In situatia in care titularul certificatului de transport in cont propriu detine autovehicule suplimentare fata de cele pentru care a obtinut initial copii conforme ale certificatului de transport in cont propriu, pe care urmeaza sa le utilizeze la efectuarea operatiunilor de transport rutier in cont propriu, acesta va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 35
In vederea efectuarii transportului rutier de marfuri periculoase, intreprinderea de transport rutier in cont propriu va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., urmatoarele documente:
a) dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta;
b) certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat;
c) certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto, specific marfurilor periculoase care vor fi transportate;
d) autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din clasa 7;
e) certificatul de inspectie tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase.
ART. 36
Copia conforma a certificatului de transport in cont propriu se elibereaza pentru un autovehicul sau ansamblu de autovehicule in functie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de marfuri sau transport rutier de persoane.
ART. 37
(1) In cazul in care intreprinderea de transport rutier in cont propriu isi schimba sediul social, aceasta trebuie sa notifice schimbarea catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si sa certifice printr-o declaratie pe proprie raspundere mentinerea conditiilor care au stat la baza eliberarii certificatului de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia prevazute de prezentele norme, in cel mult 15 zile de la schimbarea sediului social.
(2) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R va elibera in termen de 5 zile de la notificarea prevazuta la alin. (1), certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia modificate, pastrandu-se termenul de valabilitate al certificatului de transport in cont propriu si al copiilor conforme ale acestuia eliberate anterior, care sunt depuse la A.R.R.
(3) Certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia modificate prevazute la alin. (2) se vor elibera de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. numai dupa prezentarea de catre intreprinderea de transport rutier in cont propriu a documentului de plata a tarifului pentru schimbarea documentelor respective.
ART. 38
La solicitarea expresa a intreprinderii de transport rutier in cont propriu privind retragerea certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiilor conforme ale acestuia, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va proceda la retragerea acestor documente si la radierea pozitiei din Registrul electronic national al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu.

CAP. V
Efectuarea transporturilor rutiere

SECTIUNEA 1
Efectuarea transportului rutier national de marfuri

Subsectiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de marfuri

ART. 39
(1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de marfuri, operatorul de transport rutier trebuie sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, precum si toate celelalte documente specifice, prevazute de reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie si/sau tip de transport rutier.
(2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevazuta de Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia C.M.R.), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 429/1972, al carei model este prevazut in anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice.
(3) Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier contra cost de marfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se mai afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;
b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
c) contractul de inchiriere/leasing, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
d) atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz;
ART. 40
(1) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care sunt utilizate de catre operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier in cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime admiseaautorizate ale vehiculului.
(2) Placutele prevazute la alin. (1) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admiseaautorizate.

Subsectiunea 2
Efectuarea transportului rutier in cont propriu de marfuri

ART. 41
(1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu de marfuri, intreprinderea trebuie sa detina la bordul vehiculului copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, documentul de transport, precum si toate celelalte documente specifice prevazute de reglementarile in vigoare.
(2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege avizul de expeditie a marfurilor sau un document similar acestuia din care sa reiasa ca transportul corespunde prevederilor art. 1 alin. (5) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
ART. 42
Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier in cont propriu de marfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se mai afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto;
b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
c) contractul de inchiriere, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
d) atestatul de conducator auto prevazut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz.

SECTIUNEA 2
Efectuarea transportului rutier international de marfuri

Subsectiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de marfuri

ART. 43
(1) Pentru a efectua transport rutier contra cost de marfuri, operatorul de transport rutier trebuie sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, autorizatiaaautorizatiile de transport international, pentru parcursul extern, precum si toate celelalte documente specifice, dupa caz, prevazute de reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie si/sau tip de transport rutier.
(2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege scrisoarea de transport C.M.R., prevazuta de Conventia referitoare la contractul de transport international de marfuri pe sosele (Conventia C.M.R.), la care Romania a aderat prin Decretul nr. 429/1972.
(3) In scopul facilitarii controlului vehiculelor care sunt utilizate de catre operatorii de transport rutier/intreprinderile de transport rutier in cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de catre operatorii de transport/intreprinderi, acestia au obligatia dotarii acestora cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime admiseaautorizate ale vehiculului.
(4) Placutele prevazute la alin. (3) fac dovada conformitatii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admiseaautorizate.
ART. 44
Suplimentar fata de documentul de transport prevazut la art. 43 alin. (2), in cazul transportului rutier contra cost de marfuri, la bordul autovehiculului trebuie sa se mai afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispozitia operatorului de transport a conducatorului auto;
b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
c) contractul de inchiriere/leasing, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
d) atestatul de conducator auto prevazut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz.
ART. 45
(1) In cazul transportului rutier international de marfuri, efectuat pe teritoriul Romaniei de catre un operator de transport rutier stabilit intr-un stat din afara Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie sa se afle in original autorizatiile de transport international avand Romania ca tara de destinatie, tranzit sau terta tara, in conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte;
(2) Modelul autorizatiei de transport rutier international de marfuri valabila pe teritoriul Romaniei este prevazut in anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.
(3) In cazul transportului rutier international de marfuri, efectuat pe teritoriul Romaniei de catre un operator de transport rutier stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene, la bordul autovehiculului trebuie sa se afle documentele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, precum si cele prevazute in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
ART. 46
(1) Operatiunile de transport rutier contra cost de marfuri in regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport din statele din afara Uniunii Europene sunt interzise daca acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte nu prevad altfel.
(2) Operatiunile de transport rutier contra cost de marfuri in regim de cabotaj efectuate de catre operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai in conditiile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.
ART. 47
Atestatul de conducator auto prevazut la art. 44 lit. d) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu plata tarifului aferent, in conditiile afisate pe pagina de internet a acesteia.

Subsectiunea 2
Efectuarea transportului rutier in cont propriu de marfuri

ART. 48
(1) Pentru a efectua transport rutier in cont propriu de marfuri, intreprinderea de transport rutier in cont propriu trebuie sa detina la bordul autovehiculului copia conforma a certificatului de transport in cont propriu valabila pentru transportul rutier de marfuri, documentul de transport, autorizatiaaautorizatiile de transport international, precum si toate celelalte documente specifice, dupa caz, prevazute de reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie si/sau tip de transport rutier.
(2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege scrisoarea de transport tip C.M.R., prevazuta la art. 43 alin. (2).
ART. 49
Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier in cont propriu de marfuri, la bordul vehiculului rutier trebuie sa se mai afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto sau documentul doveditor privind punerea la dispozitia operatorului de transport a conducatorului auto;
b) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat;
c) contractul de inchiriere, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz;
d) atestatul de conducator auto prevazut in art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz.
ART. 50
Atestatul de conducator auto prevazut la art. 49 lit.d) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu plata tarifului aferent, in conditiile afisate pe pagina de internet a acesteia.

SECTIUNEA 3
Efectuarea transportului rutier national de persoane

Subsectiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane

ART. 51
Transportul rutier contra cost de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, precum si licenta de traseu sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.
ART. 52
Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:
a) servicii regulate;
b) servicii regulate speciale;
c) servicii ocazionale.

V.3.1.1 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

ART. 53
(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se poate efectua numai pe baza programului de transport si a licentei de traseu eliberata de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(2) In sensul alin. (1), licenta de traseu reprezinta documentul de transport pe baza caruia se poate efectua transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate.
(3) In cazul transportului rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenta de traseu se elibereaza pentru fiecare cursa, iar in cazul transportul rutier judetean contra cost de persoane prin servicii regulate licenta de traseu se elibereaza pentru fiecare traseu.
(4) Modelul licentei de traseu este prevazut in anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulatie al acesteia este prevazut in anexa nr. 17 la prezentele norme metodologice.
ART. 54
(1) Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai in conditiile in care acestia detin licenta de traseu valabila pentru cursa respectiva asa cum aceasta este prevazuta in programul de transport.
(2) Licenta de traseu este valabila numai insotita de graficul de circulatie pe toata durata efectuarii transportului si numai daca plecarea de la capatul de traseu s-a facut in ziua si la ora prevazute in respectivul grafic de circulatie.
(3) Autobuzul pentru care s-a emis licenta de traseu poate fi inlocuit cu un alt autobuz numai in urmatoarele situatii:
a) nu mai este detinut de operatorul de transport rutier;
b) prezinta defectiuni tehnice.
(4) in situatia prevazuta la alin. (3) lit. a), inlocuirea autobuzului se poate face in urmatoarele conditii:
a) autobuzul utilizat sa fie detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de cumparare in rate, inchiriere sau leasing de catre operatorul de transport rutier titular al licentei de traseu;
b) autobuzul utilizat sa aiba cel putin aceeasi capacitate si acelasi punctaj obtinut in urma clasificarii conform anexei nr. 18 la prezentele norme metodologice, cu autobuzul inlocuit;
c) autobuzul utilizat sa aiba acelasi an de fabricatie sau un an de fabricatie mai recent decat anul de fabricatie al autobuzului inlocuit.
(5) In situatia prevazuta la la alin. (3) lit. b), inlocuirea autobuzului se poate face pentru o perioada de maxim 30 de zile,
(6) Pe perioada inlocuirii, se va asigura existenta la bordul autobuzului a licentei de traseu.
(7) Inlocuirea unui autobuz se face cu notificarea prealabila a Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. si a I.S.C.T.R., in formatul solicitat de acestea.
(8) Suplimentarea unei curse se poate face numai in situatia in care autobuzul utilizat in baza licentei de traseu are capacitate insuficienta pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capatul de traseu.
(9) Suplimentarea cursei prevazuta la alin. (8) se va face cu respectarea graficului de circulatie aferent licentei de traseu, asigurandu-se existenta la bordul autobuzului a licentei de traseu in copie, stampilata si semnata de catre administratorul operatorului de transport, avand inscris in mod expres: “Subsemnatul ……………………….., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul”.
ART. 55
(1) Programul de transport interjudetean se intocmeste de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in baza programului de transport anterior, cu consultarea confederatiilor patronale reprezentative la nivel national pentru domeniul transporturilor rutiere.
(2) Prin programul de transport interjudetean se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autobuzelor necesare si capacitatea minima de transport a acestora, precum si autogarile si statiile publice.
(3) In conditiile in care capacitatea autogarilor este depasita (numar de plecari/sosiri, stationari la peron) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. solicita consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, stabilirea unor statii publice pentru amplasarea capetelor de traseu si/sau a opririlor in tranzit.
ART. 56
(1) I.S.C.T.R. va controla si monitoriza activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate incepand cu data de 1 ianuarie 2012, datele rezultate fiind inregistrate in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier.
(2) Datele prevazute la alin.(1) in legatura cu transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, vor cuprinde informatii privind:
a) autobuzele detinute pentru care s-au eliberat copii conforme a licentei comunitare;
b) capacitatea fiecarui autobuz pentru care s-a eliberat copie conforma a licentei comunitare;
c) autobuzele utilizate pentru care s-au eliberat licente de traseu;
d) cursele din programul de transport efectuate si neefectuate;
e) respectarea prevederilor in vigoare cu privire la perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto respectiv utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora;
f) sanctiunile aplicate operatorului de transport;
g) cazurile de renuntare a operatorului de transport la licenta de traseu.
ART. 57
(1) Cursele cuprinse in programul de transport interjudetean se atribuie electronic in sistem informatic, in functie de punctajul obtinut pe baza criteriilor de evaluare.
(2) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevazute in anexa nr. 18 la prezentele norme metodologice.
(3) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare este prevazuta in anexa nr. 19 la prezentele norme metodologice.
ART. 58
In urma atribuirii electronice in sistem informatic, fiecare cursa se atribuie solicitantului care intruneste cel mai mare punctaj.
ART. 59
(1) Cu 90 de zile inainte de expirarea programului de transport valabil la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va afisa programul de transport pe pagina de internet a acesteia, calendarul atribuirii electronice in sistem informatic a curselor cuprinse in urmatorul program de transport interjudetean, precum si modalitatea de depunere a solicitarilor.
(2) Solicitarile in vederea participarii la atribuirea electronica in sistem informatic a curselor se vor depune in conditiile afisate pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
(3) Cursele din programul de transport interjudetean care nu au fost solicitate sau atribuite electronic in sistem informatic, vor face obiectul unei a doua atribuiri electronice in conditiile stabilite de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si afisate pe site-ul acesteia.
(4) Cursele din programul de transport interjudetean care nu au fost solicitate sau atribuite in conformitate cu prevederile alin. (3), vor fi acoase din programul de transport.
ART. 60
Solicitarile depuse de operatorii de transport rutier pentru atribuirea electronica in sistem informatic a curselor cuprinse in urmatorul program de transport interjudetean, vor fi respinse in urmatoarele cazuri:
a) au depasit termenele prevazute in calendarul atribuirii;
b) cand operatorul de transport rutier nu detine autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus optiuni;
c) cand operatorul de transport rutier nu detine copii conforme ale licentei comunitare, valabile la data depunerii optiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus optiuni;
d) cand cursele pentru care s-au depus optiuni nu pot fi efectuate cu acelasi autobuz sau aceleasi autobuze nominalizate in solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulatie;
e) cand graficele de circulatie aferente curselor nu permit efectuarea transportului cu autobuzul nominalizat in solicitare, deoarece prin parcurgerea distantei dintre locul de sosire dintr-o cursa si locul de plecare in urmatoarea cursa, cu o viteza de deplasare de 50 km/ora, se depaseste ora de plecare in cursa care va urma.
ART. 61
(1) Programul de transport interjudetean se poate modifica anual de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., respectiv in luna in care a fost organizata atribuirea electronica initiala a tuturor curselor cuprinse in acest program de transport la solicitarea operatorilor de transport rutier, in urmatoarele cazuri:
a) reducerea numarului de curse de pe un traseu existent;
b) eliminarea de opriri in tranzit, care pot fi statii sau autogari;
(2) Programul de transport interjudetean se poate modifica trimestrial de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in urmatoarele cazuri:
a) inlocuire autogara;
b) modificare capacitate de transport;
c) suplimentarea/reducerea numarului de zile in care se efectueaza cursa;
d) modificarea zilelor de circulatie.
(3) Metodologia privind modificarea programului de transport interjudetean, se afiseaza pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 62
Eliberarea licentei de traseu si a graficului de circulatie anexa al acesteia se face de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., dupa atribuirea electronica in sistem informatic.
ART. 63
In cazul in care operatorul de transport rutier caruia i s-a atribuit o cursa nu se prezinta la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in vederea solicitarii eliberarii licentei de traseu in termen de 5 zile de la data sedintei de atribuire sau in cazul in care nu a ridicat licenta de traseu in termen de 15 zile de la data solicitarii, cursa respectiva va fi atribuita urmatorului operator de transport rutier clasat la sedinta de atribuire.
ART. 64
(1) In cazul traseelor cuprinse in Programul de transport interjudetean, licenta de traseu se elibereaza pentru o perioada de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a programului de transport.
(2) In cazul traseelor cuprinse in Programul de transport judetean, perioada de valabilitate a licentei de traseu nu poate depasi perioada de valabilitate de valabilitate a programului de transport.
(3) Perioada de valabilitate a licentelor de traseu nu va depasi data expirarii programului de transport.
ART. 65
(1) Licenta de traseu se elibereaza dupa prezentarea de catre operatorul de transport rutier a documentului de plata a tarifului de eliberare.
(2) Licenta de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibila.
ART. 66
Renuntarea la licenta de traseu aferenta se poate face la cererea expresa a operatorului de transport rutier, care va fi depusa la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. precum si la autoritatile administratiei publice la nivel judetean, cu cel putin 60 de zile inainte de data incetarii efectuarii traseului. Dupa expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va depune licenta de traseu la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
ART. 67
(1) In cazul retragerii unei licente de traseu, aceasta se va atribui in cadrul urmatoarei sedinte de atribuire ulterioare ramanerii definitive a acestei masuri.
(2) In cazul in care operatorul de transport rutier a renuntat la licenta de traseu pentru o cursa, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele sedinte de atribuire a cursei respective.
(3) In cazul in care operatorului de transport rutier i s-a retras licenta de traseu pe o cursa, acesta nu va mai putea participa la urmatoarele sedinte de atribuire a cursei respective.

V.3.1.2 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale

ART. 68
(1) Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale se efectueaza de operatorii de transport rutier pe baza licentei de traseu eliberata de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(2) In sensul alin. (1), licenta de traseu reprezinta documentul de transport pe baza caruia se poate efectua transportul rutier national contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.
ART. 69
Transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale poate fi efectuat de catre operatorii de transport rutier care au incheiat un contract cu un beneficiar care poate fi agent economic, unitate de invatamant sau unitate militara, in vederea efectuarii transportului urmatoarelor categorii de personal:
a) angajati transportati intre domiciliu si locul de munca;
b) elevii si studentii transportati spre si dinspre institutiile de invatamant;
c) militarii si familiile acestora transportati intre domiciliu si unitatea militara.
ART. 70
Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, la bordul autobuzului trebuie sa se mai afle:
a) contractul incheiat cu beneficiarul transportului sau copia conforma cu originalul a acestuia;
b) documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este licentiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale;
c) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport rutier;
d) contractul de inchiriere sau de leasing in original ori copie conforma cu originalul, in cazul in care autobuzul este detinut cu contract de inchiriere sau leasing;
e) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
f) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora, pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
c) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
ART. 71
(1) In vederea obtinerii unei licente de traseu pentru un serviciu regulat special de persoane in trafic interjudetean, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., o cerere, insotita de urmatoarele:
a) lista autobuzelor cu care se efectueaza traseul si capacitatea de transport a acestora;
b) copiile conforme ale licentei comunitare intr-un numar egal cu cel al autobuzelor prezentate in lista;
c) graficul de circulatie propus, care trebuie sa fie in concordanta cu programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de circulatie va cuprinde sensurile in care se transporta angajatii pentru inceperea activitatilor/intrarea in schimb, respectiv transportul acestora la incheierea activitatilor/iesirea din schimb;
d) contractul incheiat cu beneficiarul transportului, din care sa rezulte programul de incepere/incheiere a activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb; contractul se va incheia cu un singur beneficiar al transportului, cursa executandu-se in exclusivitate pentru acest beneficiar;
e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmeaza sa fie transportate.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 72
In termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. analizeaza documentele depuse, urmand ca, in cazul in care sunt indeplinite conditiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, sa elibereze licenta de traseu sau sa comunice in scris refuzul motivat, dupa caz.
ART. 73
(1) Licenta de traseu se elibereaza operatorului de transport rutier intr-un numar egal cu numarul de autobuze necesare efectuarii traseului, dupa prezentarea avizelor eliberate de administratiile locale pentru statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate.
(2) In cazul transportului rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, statiile utilizate pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate nu pot fi statiile publice, dar trebuie sa se asigure conditii de siguranta pentru persoanele transportate.
(3) Licenta de traseu se elibereaza Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului incheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mult de 1 an, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.
(4) Modelul licentei de traseu pentru transportul rutier interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale este prevazut in anexa nr. 20 la prezentele norme metodologice.
(5) Licenta de traseu contine tipul si capacitatea autobuzului necesar pentru efectuarea traseului si este insotita pe toata durata efectuarii transportului de graficul de circulatie aferent.
(6) Graficul de circulatie aferent licentei de traseu cuprinde:
a) statiile, altele decat statiile publice, precum si distantele dintre acestea;
b) orele de plecare, respectiv de sosire;
c) zilele in care se efectueaza transportul.
(7) Modelul graficului de circulatie al licentei de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale in trafic interjudetean este prevazut in anexa nr. 21 la prezentele norme metodologice.
(8) Licenta de traseu este documentul nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibila.
ART. 74
Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va respinge dosarul depus in vederea obtinerii unei licente de traseu in urmatoarele conditii:
a) daca solicitantul nu dispune de numarul de autobuze pentru care s-au eliberat copii conforme ale licentei comunitare, necesare derularii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat cu beneficiarul;
b) daca un autobuz este utilizat simultan pentru transportul angajatilor mai multor beneficiari, precum si daca vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursa/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale caror grafice de circulatie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.

V.3.1.3 Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale

ART. 75
(1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport.
(2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege documentul de control al carui model este prevazut in anexa nr. 22 la prezentele norme metodologice.
(3) Documentul de control este format din foi de parcurs detasabile, in doua exemplare, legate in carnete de 25 de file numerotate consecutiv de la 1 la 25.
(4) Foile de parcurs se completeaza in dublu exemplar de catre operatorul de transport rutier, pentru fiecare calatorie inainte de inceperea acesteia.
(5) Primul exemplar al foii de parcurs, denumit original, se detaseaza din documentul de control imediat dupa completare si se pastreaza la bordul autovehiculului pe toata durata transportului pentru care a fost intocmit.
(6) Al doilea exemplar al foii de parcurs, denumit copie, se pastreaza in carnetul prevazut la alin. (3) tinut la sediul operatorului de transport rutier.
ART. 76
In cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, efectuat pe baza de comanda sau contract incheiat de operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului, acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele date:
a) denumirea beneficiarului;
b) codul unic de inregistrare;
c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);
d) traseul;
e) punctul de imbarcare si cel de debarcare a persoanelor transportate;
f) perioada de desfasurare a serviciului respectiv.
ART. 77
Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie sa se mai afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport;
b) contractul de inchiriere sau de leasing in original ori copia conforma cu originalul, in cazul in care autovehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing;
c) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
d) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
e) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
ART. 78
(1) Documentul de control se elibereaza la cerere de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.
(2) Documentul de control utilizat de catre operatorul de transport rutier este nominal, nefiind transmisibil.
ART. 79
Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale imbarcarea respectiv debarcarea persoanelor se face numai in punctele mentionate in comanda sau contract.

Subsectiunea 2
Efectuarea transportului rutier in cont propriu de persoane

ART. 80
(1) Transportul rutier in cont propriu de persoane se efectueaza de catre intreprinderi de transport rutier in cont propriu numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu si documentul de transport.
(2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege tabelul cuprinzand numele persoanelor transportate, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al intreprinderii.
ART. 81
Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier in cont propriu de persoane, la bordul autobuzului trebuie sa se mai afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al intreprinderii de transport rutier in cont propriu;
b) contractul de leasing in original sau copia conforma cu originalul, in cazul in care autobuzul este detinut cu contract de leasing;
c) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
d) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina intreprinderii de transport rutier in cont propriu, in copie;
e) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.

SECTIUNEA 4
Efectuarea transportului rutier de persoane in trafic international

Subsectiunea 1
Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane

ART. 82
Transportul rutier contra cost de persoane se efectueaza de catre operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul carora se afla, pe toata durata transportului, o copie conforma a licentei comunitare, precum si autorizatiaaautorizatiile de transport international sau documentul de transport corespunzator serviciilor ocazionale, dupa caz.
ART. 83
Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin:
d) servicii regulate;
e) servicii regulate speciale;
f) servicii ocazionale.

V.4.1.1. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

ART. 84
(1) Transportul rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectueaza de operatorii de transport rutier, pe baza autorizatiei de transport international insotita de graficele de circulatie.
(2) In sensul alin. (1), autorizatia de transport international reprezinta documentul de transport pe baza caruia se poate efectua transportul rutier international contra cost de persoane prin serviciile regulate.
(3) In calitate de autoritate de autorizare, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Directia Generala de Reglementari in Transporturi emite autorizatii de transport international si copii conforme ale acestora conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, denumit in continuare Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.
(4) Autorizatia de transport international da dreptul operatorului de transport rutier titular sa efectueze transport rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate direct sau prin intermediul operatorilor de transport rutier subcontractanti ori prin asociere cu alti operatori de transport rutier, pe teritoriul Romaniei, pe teritoriul statului/statelor tranzitate si pe teritoriul statului in care se afla situat celalalt capat al traseului.
(5) Autorizatia de transport international se elibereaza pe numele operatorului de transport rutier cu inscrierea, dupa caz, a operatorilor de transport rutier subcontractanti sau a operatorilor de transport rutier asociati si va fi insotita pe toata durata efectuarii transportului de graficul de circulatie la efectuarea serviciului respectiv.
(6) Pentru vehiculele utilizate pentru derularea serviciului regulat respectiv se elibereaza un numar de copii conforme ale autorizatiei de transport international care sa permita efectuarea, in conditii optime, a serviciului, potrivit graficului de circulatie aprobat.
(7) In cazul operatorilor de transport rutier asociati, in vederea efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizatia este acordata operatorului de transport rutier care conduce operatiunea, urmand ca celorlalti operatori de transport rutier din cadrul asociatiei sa le fie distribuite un numar de copii conforme ale autorizatiei, corespunzator numarului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.
(8) In cazul operatorilor de transport rutier subcontractanti, in vederea efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate, autorizatia si copiile conforme ale acesteia sunt acordate operatorului de transport rutier care conduce operatiunea, urmand ca acesta sa distribuie operatorilor de transport rutier subcontractanti un numar de copii conforme corespunzator numarului autobuzelor utilizate pentru serviciul respectiv.
(9) Perioada maxima de valabilitate a autorizatiilor de transport international este de 5 ani.
(10) Modelul autorizatiei de transport international este prevazut in anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.
(11) Modelul copiei conforme a autorizatiei de transport international este prevazut in anexa nr. 24 la prezentele norme metodologice.
ART. 85
(1) Transportul rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se efectueaza de operatorii de transport rutier pe baza autorizatiei de transport international emisa de statul capat de traseu sau de statul de tranzitare, in cazul in care traseul serviciului respectiv necesita tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale incheiate intre Romania si statul capat de traseu precum si intre Romania si statul/statele din afara Uniunii Europene tranzitate de serviciul respectiv.
(2) Pentru traseul serviciului regulat respectiv situat pe teritoriul Romaniei, Directia Generala Reglementari in Transporturi va elibera:
a) operatorului de transport rutier strain, partener al operatorului de transport rutier roman, autorizatia de transport international, prevazuta in anexa nr. 25 la prezentele norme metodologice.
b) operatorului de transport rutier roman, pentru traseul situat pe teritoriul Romaniei, autorizatia prevazuta in anexa nr. 26 la prezentele norme metodologice, care reprezinta documentul de transport.
(3) In cazul autorizatiei la care se face referire la alin. (1), utilizarea acesteia de catre o asociatie a operatorilor de transport rutier se face numai in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale incheiate de Romania cu statul din afara Uniunii Europene pe teritoriul caruia se gaseste capatul de traseu sau a statelor din afara Uniunii Europene tranzitate de traseul serviciului regulat respectiv.
(4) Perioada maxima de valabilitate a autorizatiilor de transport international este de 5 ani.
(5) Modelul autorizatiei de transport international avand Romania ca tara de tranzit este prevazut in anexa nr. 27 la prezentele norme metodologice.
ART. 86
Autorizatia de transport international expira in urmatoarele cazuri:
a) la sfarsitul perioadei de valabilitate;
b) dupa 3 luni de la primirea, de catre Directia Generala Reglementari in Transporturi, a notificarii motivate din partea titularului acesteia cu privire la intentia de a nu mai efectua serviciul respectiv;
c) dupa 1 luna de la primirea, de catre Directia Generala Reglementari in Transporturi, a notificarii motivate din partea titularului acesteia cu privire la intentia de a nu mai efectua serviciul respectiv ca urmare a lipsei cererii pe piata transportului rutier de persoane.
ART. 87
(1) In vederea constatarii indeplinirii conditiilor de autorizare si de efectuare a transportului rutier international contra cost de persoane, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, acordurile si conventiile internationale incheiate de Romania cu state din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizatiei de transport international, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Directia Generala Reglementari in Transporturi, un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare al carei model este prevazut astfel:
i) in anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice, in cazul serviciilor regulate operate intre statele membre ale Uniunii Europene;
ii) in anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice, in cazul serviciilor regulate al caror capat de traseu se gaseste pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene;
b) traseul si graficul de circulatie propuse, cu indicarea punctelor de imbarcare/debarcare a persoanelor;
c) schita traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
d) schema de conducere care sa permita controlul respectarii perioadelor de conducere si de odihna ale conducatorilor auto;
e) contractul privind efectuarea in comun a serviciului regulat international incheiat cu partenerul strain stabilit in statul din afara Uniunii Europene unde se afla celalalt capat al traseului, conform acordurilor si conventiilor internationale incheiate de Romania cu statul respectiv; contractul se va prezenta in limba romana si in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului partenerului strain;
f) grila cu tarifele practicate;
g) copia licentei comunitare;
h) copii conforme ale licentei comunitare corespunzatoare numarului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat.
(2) In cazul in care serviciul se efectueaza printr-un subcontractantaasociat, cererea va fi insotita de copia licentei comunitare a subcontractantului precum si de copii conforme ale acesteia.
(3) Directia Generala Reglementari in Transporturi poate solicita si alte documente relevante pentru analiza cererii de autorizare.
(4) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b), c), d) si f) se vor prezenta si in formatul electronic solicitat de Directia Generala Reglementari in Transporturi.
ART. 88
In termen de maxim 4 luni de la data depunerii dosarului, Directia Generala Reglementari in Transporturi va transmite solicitantului decizia privitoare la cererea respectiva.
ART. 89
(1) Directia Generala Reglementari in Transporturi va respinge cererea de autorizare depusa in vederea efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, in conditiile prevazute de acesta.
(2) Directia Generala Reglementari in Transporturi va respinge cererea de autorizare depusa in vederea efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene in conditiile neindeplinirii conditiilor de autorizare prevazute de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
ART. 90
(1) Cererile de reinnoire a autorizatiilor de transport international sau de modificare a conditiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, vor contine propunerile de modificare si/sau perioada de valabilitate si vor fi solutionate conform prevederilor respectivului Regulament.
(2) Cererile de reinnoire a autorizatiilor de transport international sau de modificare a conditiilor de efectuare a transportului prin serviciul regulat care fac obiectul unor acorduri si conventii internationale incheiate de Romania cu state din afara Uniunii Europene, vor contine propunerile de modificare si/sau perioada de valabilitate si vor fi solutionate conform prevederilor respectivelor acorduri si conventii.
(3) Autorizatiile de transport international modificate vor fi eliberate operatorilor de transport rutier romani sub rezerva returnarii vechilor autorizatii in termen de 10 zile de la primirea noilor autorizatii de transport international.
ART. 91
(1) Graficul de circulatie aferent unui traseu in trafic international poate sa prevada mai multe puncte de imbarcare/debarcare pe teritoriul Romaniei, dintre care unele sunt ramificatii ale traseului respectiv, mentionate corespunzator in graficul de circulatie.
(2) Transportul de persoane pe aceste ramificatii se considera ca fiind o continuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate in trafic international.
(3) Aceste ramificatii ale traseului se executa cu vehicule care detin la bord autorizatia de transport international.
ART. 92
Autorizatiile de transport international utilizate de operatorii de transport rutier pe teritoriul Romaniei sunt valabile numai in original.

V.4.1.2. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international

ART. 93
(1) Transportul rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate speciale intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene se efectueaza pe baza contractului incheiat intre organizatorul serviciului si operatorul de transport rutier, acesta reprezentand documentul de control.
(2) La bordul autobuzului, pe toata durata transportului, se va afla contractul respectiv sau o copie conforma a acestui contract.
(3) Contractul mentionat la alin. (2) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) numele organizatorului transportului si numele operatorului de transport rutier;
b) locul de imbarcare si locul de debarcare a persoanelor transportate;
c) categoria persoanelor transportate;
d) data inceperii serviciului respectiv si eventual data limita de efectuare a acestui serviciu;
e) documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este autorizat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.
(3) Modelul cererii pentru transportul rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate speciale intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene este prevazuta in anexa nr. 28 la prezentele norme metodologice.
ART. 94
In cazul in care serviciul regulat special de transport persoane contra cost nu se efectueaza pe baza contractului prevazut la alin. (2), acest serviciu se va efectua numai pe baza autorizatiei de transport international prevazuta la art. 84 alin. (1).
ART. 95
(1) Transportul rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate speciale intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene se efectueaza de operatorii de transport rutier pe baza autorizatiilor de transport international emise de statele capat de traseu si de statul de tranzitare, in cazul in care traseul serviciului respectiv necesita tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene.
(2) In sensul alin. (1), autorizatia de transport international reprezinta documentul de transport pe baza caruia se poate efectua transportul rutier international contra cost de persoane prin serviciile regulate speciale.
(3) Pentru serviciul respectiv, Directia Generala Reglementari in Transporturi va solicita autoritatilor competente din statul in care se gaseste celalalt capat de traseu precum si autoritatilor competente ale statelor tranzitate, daca este cazul, acordarea autorizarii convenite pentru derularea acestor servicii.
(4) In cazul in care serviciul respectiv se efectueaza cu tranzitarea unui stat membru al Uniunii Europene, tranzitul respectiv se efectueaza pe baza documentului de control mentionat la art. 93 alin. (1).
ART. 96
(1) In vederea constatarii indeplinirii conditiilor de autorizare si efectuare a transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate speciale intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene, pentru eliberarea autorizatiei de transport international, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Directia Generala Reglementari in Transporturi un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
a) cererea de eliberare, al carei model este prevazut in anexa nr. 29 la prezentele norme metodologice;
b) traseul si graficul de circulatie propuse, cu indicarea punctelor de imbarcare/debarcare a persoanelor;
c) schita traseului, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
d) schema de conducere care sa permita controlul respectarii perioadelor de conducere si de odihna ale conducatorilor auto;
e) contractul prevazut la art. 93 alin. (2);
f) copia licentei comunitare;
g) copii conforme ale licentei comunitare corespunzatoare numarului de autobuze necesar pentru efectuarea serviciului regulat special.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) se vor prezenta si in formatul electronic solicitat de Directia Generala Reglementari in Transporturi.
ART. 97
(1) Directia Generala Reglementari in Transporturi va transmite solicitari in vederea autorizarii acestui serviciu, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1073/2009 sau ale acordurilor si conventiilor internationale incheiate intre Romania si statele din afara Uniunii Europene, dupa caz.
(2) Deciziile asupra autorizarii operatorilor de transport rutier romani vor fi luate de autoritatile competente ale statelor de autorizare, in termenele prevazute in Regulamentul nr. 1073/2009 sau in acordurile si conventiile internationale incheiate intre Romania si celelalte state, dupa caz.
ART. 98
(1) Dosarul depus la Directia Generala Reglementari in Transporturi in vederea autorizarii efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate speciale intre Romania si un stat din afara Uniunii Europene, se respinge in urmatoarele cazuri:
a) daca solicitantul nu dispune de numarul de autobuze si copii conforme ale licentei comunitare, necesare derularii transportului pe traseul solicitat, conform contractului incheiat cu beneficiarul;
b) daca in trecut solicitantul nu a respectat legislatia nationala sau internationala privind transportul rutier si in special conditiile si cerintele privind autorizatiile pentru serviciile de transport rutier international contra cost de persoane sau a comis incalcari foarte grave/grave ale legislatiei privind siguranta rutiera, in special cu privire la reglementarile aplicabile vehiculelor si perioadelor de odihna si de conducere ale conducatorilor auto;
c) daca prin atribuirea traseului respectiv se incalca prevederile acordurilor bilaterale incheiate intre Romania si statele pe teritoriul carora se afla traseul.
(2) In cazul respingerii cererii, decizia va cuprinde mentionarea motivelor care au stat la baza acesteia.
ART. 99
(1) Dupa obtinerea autorizatiilor de transport international de la statul din afara Uniunii Europene unde este situat celalalt capat de traseu, precum si a autorizatiilor de la statele tranzitate, Directia Generala Reglementari in Transporturi va elibera aceste autorizatii operatorului de transport rutier roman.
(2) Concomitent cu autorizatiile de transport international prevazute la alin. (1), Directia Generala Reglementari in Transporturi va elibera operatorului de transport rutier roman si autorizatia de transport international pentru traseul serviciului regulat special respectiv situat pe teritoriul Romaniei, prevazuta la art. 85 alin. (2) lit. b).
(3) Autorizatia de transport international de persoane prin servicii regulate speciale se elibereaza pe o perioada de maximum 5 ani.
(4) Autorizatia este nominala, nu este transmisibila si va fi insotita pe toata durata efectuarii traseului de graficul de circulatie al acesteia in original.
ART. 100
(1) Cererile de reinnoire a autorizatiilor de transport international sau de modificare a conditiilor de efectuare a transportului prin serviciul care face obiectul autorizatiei vor contine propunerile de modificare si/sau perioada de valabilitate si vor fi solutionate cu acceptul autoritatilor competente care au emis respectivele autorizatii de transport international.
(2) Cererile de reinnoire/modificare a autorizatiilor de transport international vor fi solutionate cu respectarea prevederilor art. 96.
(3) Autorizatiile de transport international modificate se elibereaza operatorilor de transport rutier romani sub rezerva returnarii vechilor autorizatii in termen de 10 zile de la primirea noilor autorizatii de transport international.

V.4.1.3. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale in trafic international

ART. 101
(1) Pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, operatorul de transport rutier roman are obligatia de a detine la bordul vehiculului, pe toata durata transportului, copia conforma a licentei comunitare, precum si documentul de transport.
(2) In sensul alin. (1), prin document de transport se intelege, dupa caz:
a) documentul de control prevazut in anexa nr. 30 la prezentele norme pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale efectuate pe teritoriul Uniunii Europene;
b) documentul de control prevazut de Acordul INTERBUS pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate efectuate intre Romania si state din afara Uniunii Europene sau care tranziteaza state din afara Uniunii Europene;
c) autorizatia pentru serviciul ocazional neliberalizat;
d) documentul de control prevazut de acordurile si conventiile internationale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, in cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS.
(3) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va afisa pe pagina proprie de internet lista tarilor semnatare ale Acordului INTERBUS.
(4) Suplimentar fata de documentul de transport, in cazul transportului rutier international contra cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul autobuzului trebuie sa se afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport rutier;
b) contractul de inchiriere sau de leasing in original ori copia conforma cu originalul, in cazul in care autobuzul este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing;
c) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
d) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
e) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
ART. 102
(1) Documentele de control prevazute la art. 101 alin. (2) lit.a) si b) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., la cerere, dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.
(2) Autorizatiile pentru serviciile ocazionale neliberalizate prevazute la art. 101 alin. (2) lit. c) pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale pe teritoriul statelor semnatare ale Acordului INTERBUS cat si pe teritoriul statelor unde s-au convenit astfel de autorizatii, in conformitate cu prevederile acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, se elibereaza de catre Directia Generala Reglementari in Transporturi.
ART. 103
In situatia in care operatorul de transport rutier va efectua excursii locale in cadrul unui serviciu international ocazional de transport persoane, acesta va completa corespunzator documentul de control.
ART. 104
(1) Autorizatia de transport international avand Romania ca tara de tranzit sau destinatie, necesare efectuarii unui transport de persoane prin servicii ocazionale pentru operatorii de transport rutier straini avand sediul in statele din afara Uniunii Europene, se acorda in conditiile si in termenele prevazute de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, de catre Directia Generala Reglementari in Transporturi.
(2) Autorizatia de transport international prevazute la alin. (1) trebuie sa se afle la bordul autobuzului pe toata durata efectuarii transportului, fiind valabila numai in original.
(3) Modelul autorizatiei de transport international avand Romania ca tara de tranzit, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevazut in anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice.
(4) Modelul autorizatiei de transport international avand Romania ca tara de tranzit, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevazut in anexa nr. 32 la prezentele norme.
(5) Modelul autorizatiei de transport international avand Romania ca tara de destinatie, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat nesemnatar al Acordului INTERBUS, este prevazut in anexa nr. 33 la prezentele norme.
(6) Modelul autorizatiei de transport international avand Romania ca tara de destinatie, eliberata unui operator de transport rutier dintr-un stat semnatar al Acordului INTERBUS, este prevazut in anexa nr. 34 la prezentele norme.
(7) Modelul autorizatiei pentru derularea unui serviciu ocazional neliberalizat, valabila in traficul direct si tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru statele din afara Uniunii Europene cu care s-au protocolat astfel de autorizatii este prevazut in anexa nr. 35 la prezentele norme.

V.4.1.4. Transportul rutier contra cost de persoane in regim de cabotaj

ART. 105
(1) Operatunile de transport rutier contra cost in regim de cabotaj autorizate pe teritoriul Romaniei sunt prevazute la art. 15 din Regulamentului (CE) nr. 1073/2009.
(2) In cazul operatiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor regulate speciale, suplimentar fata de documentul de control prevazut la art. 93 alin. (1), in scopul evidentei lunare a acestor operatiuni, se completeaza documentul de control prevazut la art. 101 alin. (2) lit. a).
(3) In cazul operatiunilor de cabotaj efectuate sub forma serviciilor ocazionale, se completeaza documentul de control prevazut la art. 101 alin. (2) lit. a).
ART. 106
(1) Documentul de control prevazut la art. 105 alin. (2) si (3) se elibereaza operatorului de transport rutier de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.
(2) Originalul documentelor completate si utilizate se inapoiaza de catre operatorul de transport rutier Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., in conformitate cu procedurile stabilite de aceasta, in termen de 30 de zile de la utilizarea acestora.
ART. 107
Operatiunile de transport rutier contra cost de in regim de cabotaj pe teritoriul statelor din afara Uniunii Europene sunt interzise daca acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte, nu prevad altfel.

Subsectiunea 2
Efectuarea transportului rutier in cont propriu de persoane

ART. 108
(1) Transportul rutier international in cont propriu de persoane se efectueaza de catre o intreprindere de transport rutier in cont propriu numai daca intreprinderea:
a) este titulara a unui certificat de transport in cont propriu eliberat de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;
b) detine cate o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu pentru fiecare din autobuzele detinute si utilizate;
c) detine certificatul prevazut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009, al carui model este prezentat in anexa nr. 36 la prezentele norme;
d) deruleaza acest transport cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, in cazul in care acest transport este efectuat pe teritoriul unui stat din afara Uniunii Europene.
(2) Pe toata durata transportului, la bordul autobuzului se va afla o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si tabelul cuprinzand numele persoanelor transportate, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al intreprinderii de transport rutier in cont propriu.
ART. 109
(1) In cazul efectuarii transportului rutier in cont propriu, persoanele transportate trebuie sa fie angajatii intreprinderii de transport rutier in cont propriu.
(2) Calitatea de angajat al intreprinderii se dovedeste prin legitimatia de serviciu, valabila.
ART. 110
Suplimentar fata de documentele prevazute la art. 108 alin. (2), la bordul autobuzului trebuie sa se mai afle:
a) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al intreprinderii de transport rutier in cont propriu;
b) contractul de leasing in original sau copia conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing;
c) actul prin care se dovedeste dreptul de munca in Romania, in cazul conducatorilor auto cetateni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;
d) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina intreprinderii de transport rutier in cont propriu, in copie;
e) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat.
ART. 111
Certificatul prevazut la art. 108 alin. (1) lit. c) se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. la solicitarea intreprinderii de transport rutier in cont propriu, pe baza cererii al carei model este prezentat in anexa nr. 37 la prezentele norme, si a dovezii platii in contul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., a tarifului pentru eliberarea certificatului respectiv.
ART. 112
(1) Intreprinderile de transport rutier in cont propriu cu sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane in cont propriu pe teritoriul Romaniei, pe baza certificatului prevazut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1073/2009.
(2) Intreprinderile de transport rutier in cont propriu cu sediul intr-un stat din afara Uniunii Europene pot efectua transport rutier de persoane in cont propriu pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor la care Romania este parte.

CAP. VI
Activitati conexe transportului rutier

ART. 113
Activitatile conexe transportului rutier se pot efectua de operatorii economici numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier, eliberata de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in a carei raza administrativa intreprinderea isi are sediul social.
ART. 114
Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se elibereaza pentru fiecare tip de activitate conexa, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.
ART. 115
Activitatile conexe transportului rutier sunt urmatoarele:
a) activitati desfasurate de autogara;
b) activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost.
ART. 116
(1) Registrul operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier se intocmeste de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(2) Activitatile conexe transportului rutier pot fi efectuate numai de catre operatorii economici care sunt inscrisi in Registrul operatorilor economici.
ART. 117
(1) Registrul operatorilor economici cuprinde:
a) date de identificare ale operatorilor economici;
b) date privind managerii de transport care conduc activitatea operatorilor economici;
c) date privind licentele detinute de operatorii economici;
d) date privind sanctiunile aplicate operatorilor economici.
(2) Datele cuprinse in registre vor fi pastrate inclusiv in sistem informatic.

SECTIUNEA 1
Activitatea desfasurata de autogara

ART. 118
(1) Operatorul economic poate desfasura activitatea de autogara numai pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara, al carei model este prezentat in anexa nr. 38 la prezentele norme.
(2) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara se elibereaza operatorilor economici care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate.
(3) Conditia de baza materiala este indeplinita daca operatorul economic dispune de:
– casa de bilete si abonamente;
– birou de miscare si informatii;
– minimum doua peroane pentru autobuzele care pleaca/sosesc in/din cursa;
– grup sanitar propriu cu minimum doua cabine;
– sala de asteptare pentru publicul calator, cu cel putin 20 de locuri pe scaune si o suprafata echivalenta de minimum 1 mý pentru fiecare loc pe scaun;
– spatiu pentru depozitarea bagajelor publicului calator, dotat cu rafturi pentru depozitarea in mod corespunzator si suficient a bagajelor;
– afisaj pentru informarea publicului calator, inclusiv la fiecare peron;
– calculator si conexiune la internet.
(4) Conditia de competenta profesionala se considera indeplinita daca operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara posesor al unui certificat de competenta profesionala prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru transportul de persoane, eliberat de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;
(5) Conditia de onorabilitate se considera indeplinita daca managerul de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara nu se regaseste in una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost condamnat pentru infractiuni in urmatoarele domenii:
– drept comercial;
– insolventa;
– conditii de remunerare si de munca ale profesiei;
– circulatie rutiera;
– raspundere profesionala;
– trafic de fiinte umane sau trafic de droguri;
b) daca in ultimul an a indeplinit aceasta functie la un operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara careia i-a fost retrasa licenta de activitati conexe transportului rutier, din vina dovedita a acestuia.
ART. 119
(1) Pentru eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara, operatorul economic va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 39 la prezentele norme.
(2) Cererea depusa in conformitate cu prevederile alin. (1) va fi insotita de urmatoarele documente:
a) actele din care sa reiasa dreptul de detinere sau de folosinta a spatiului pe o perioada de minim un an de la data solicitarii;
b) in functie de forma juridica de organizare:
(i) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv, din care sa rezulte ca societatile comerciale au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
(ii) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si autorizatia pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, din care sa rezulte ca persoanele fizice si asociatiile familiale au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul si dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, din care sa rezulte ca fundatiile si asociatiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua activitati conexe transportului rutier;
(iv) actul de infiintare, codul fiscal si statutul/regulamentul de organizare si functionare, din care trebuie sa rezulte ca institutiileaautoritatile, altele decat cele mentionate mai sus, au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
c) aprobarea autoritatii administratiei publice locale pentru infiintarea autogarii;
d) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara;
e) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru transportul rutier de persoane;
f) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara;
g) actele managerului de transport care conduce activitatea desfasurata de autogara, in cazul cetatenilor straini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
(i) decizia de numire;
(ii) certificatul de competenta profesionala, valabil, eliberat de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
(iii) declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 120
(1) Eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara se face de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii, aceasta fiind transmisa prin posta pe adresa operatorului economic cu confirmare de primire.
ART. 121
In maxim 3 luni de la data eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier va face un control la sediul operatorului economic in vederea verificarii indeplinirii de catre acesta a conditiilor prevazute la art. 118 alin. (2).
ART. 122
Licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. dupa prezentarea dovezii de plata a tarifului aferent.
ART. 123
(1) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogara se solicita pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.
(2) In situatia in care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale in care urmeaza sa desfasoare activitati de autogara ori in cazul in care activitatile de autogara vor fi desfasurate numai in punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 118 alin. (2) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.

SECTIUNEA 2
Activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost

ART. 124
Operatorul economic poate desfasura activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost pe baza licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, al carei model este prezentat in anexa nr. 40.
ART. 125
(1) Activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se realizeaza prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmand a fi executate de operatorul economic, in numele sau, prin intermediul unui operator de transport.
(2) In executarea activitatii de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic incheie contracte de transport in nume propriu, fiind raspunzator de efectuarea transportului fata de beneficiarul acestuia.
(3) Transportul poate fi realizat prin unul ori prin asociere cu mai multi intermediari.
ART. 126
(1) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se elibereaza operatorilor economici care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) baza materiala;
b) competenta profesionala;
c) onorabilitate.
d) capacitate financiara.
(2) Conditia de baza materiala se considera indeplinita daca operatorul economic face dovada detinerii cu orice titlu a unui spatiu pentru desfasurarea activitatii.
(3) Conditia de competenta profesionala se considera indeplinita daca operatorul economic are angajat un manager de transport care conduce activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost posesor al unui certificat de competenta profesionala prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport intermediat, eliberat de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R;
(4) Conditia de onorabilitate se considera indeplinita daca managerul de transport care conduce activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost desfasurata de operatorul economic nu se regaseste in una dintre urmatoarele situatii:
a) a fost condamnat pentru infractiuni in urmatoarele domenii:
– drept comercial;
– insolventa;
– conditiile de remunerare si de munca ale profesiei;
– circulatia rutiera;
– raspunderea profesionala;
– traficul cu fiinte umane sau traficul de droguri;
b) daca in ultimul an a indeplinit aceasta functie la un operator economic care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost careia i-a fost retrasa licenta de activitati conexe transportului rutier, din vina dovedita a acestuia.
(5) Conditia de capacitate financiara se considera indeplinita daca operatorul economic dispune de un capital si rezerve in valoare de minim 50.000 euro.
ART. 127
(1) Pentru eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, operatorul economic va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., o cerere al carei model este prevazut in anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.
(2) Cererea depusa sau transmisa in conformitate cu prevederile alin. (1) va fi insotita de urmatoarele:
a) actele din care sa reiasa dreptul de detinere sau de folosinta a spatiului;
b) in functie de forma juridica de organizare:
(i) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv, din care sa rezulte ca societatile comerciale au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
(ii) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si autorizatia pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, din care sa rezulte ca persoanele fizice si asociatiile familiale au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
(iii) actul constitutiv, codul fiscal, statutul si dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, din care sa rezulte ca fundatiile si asociatiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua activitati conexe transportului rutier;
(iv) actul de infiintare, codul fiscal si statutul/regulamentul de organizare si functionare, din care trebuie sa rezulte ca institutiileaautoritatile, altele decat cele mentionate mai sus, au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
c) decizia de numire a managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost;
d) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport prevazut in Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, valabil pentru tipul de transport intermediat;
e) cazierul judiciar al managerului de transport care conduce activitatea activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost;
f) actele managerului de transport care conduce activitatea de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, in cazul cetatenilor straini din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv:
(i) decizia de numire;
(ii) certificatul de competenta profesionala, valabil, eliberat de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
iii) declaratie pe propria raspundere a acestuia, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcarile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 sau actul prevazut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, in cazul resortisantilor altor state membre ale Uniunii Europene;
g) document doveditor privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoana acreditata in mod corespunzator, conform prevederilor legale, ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare de minim 50.000 euro, sau in situatia in care intreprinderea nu dovedeste detinerea rezervelor financiare prevazute la pct. i), certificat cum ar fi o garantie bancara sau asigurare, eliberat/eliberata de una sau mai multe banci sau de alte institutii financiare, inclusiv societati de asigurare.
(3) Cererea prevazuta la alin. (1) se va transmite inclusiv prin posta electronica pe adresa indicata pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
ART. 128
(1) Eliberarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se face de catre Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii, aceasta fiind transmisa prin posta pe adresa operatorului economic cu confirmare de primire.
ART. 129
In maxim 3 luni de la data eliberarii licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier va face un control la sediul operatorului economic in vederea verificarii indeplinirii de catre acesta a conditiilor prevazute la art. 126 alin. (1).
ART. 130
In termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. analizeaza dosarul depus de solicitant si, in functie de indeplinirea conditiilor necesare, elibereaza licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost ori comunica in scris refuzul motivat al eliberarii acesteia.
ART. 131
Licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se elibereaza dupa prezentarea dovezii de plata a tarifului pentru acest document.
ART. 132
(1) Licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost se solicita pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele operatorului economic.
(2) In situatia in care operatorul economic are puncte de lucru/sucursale in care urmeaza sa desfasoare activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost ori in cazul in care activitatile vor fi desfasurate numai in punctele de lucru/sucursalele sale, acesta trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare din punctele de lucru/sucursalele respective.

CAP. VII
Obligatiile intreprinderilor de transport in cont propriu, a operatorilor de transport si a operatorilor economici care efectueaza activitati conexe transportului rutier

SECTIUNEA 1
Obligatiile intreprinderilor de transport in cont propriu

ART. 133
Intreprinderile care efectueaza operatiuni de transport rutier in cont propriu au urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze numai vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de siguranta rutiera si de protectia mediului inconjurator, cu inspectia tehnica periodica valabila si certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;
b) sa se asigure ca persoanele angajate in functii care concura la siguranta rutiera sunt titulare ale unui certificataatestat profesional valabil eliberat conform reglementarilor legale in vigoare;
c) sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;
d) sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a limitatoarelor de viteza;
e) sa monteze, numai prin agenti economici autorizati, aparate tahograf si limitatoare de viteza la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
f) sa transporte doar persoanele angajate ale intreprinderii, nominalizate in documentul de transport;
g) sa depuna certificatul de transport in cont propriu si/sau copia conforma a acestuia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. in raza caruia s-a efectuat controlul, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii acestor documente;
h) sa planifice transporturile si sa intocmeasca programul de executare a acestora, astfel incat conducatorul auto si lucratorii mobili sa poata respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;
i) sa efectueze transport rutier de persoane numai in limita numarului de locuri inscris in certificatul de inmatriculare;
j) sa respecte regulile si procedurile ce trebuie urmate in cazul efectuarii transporturilor rutiere de marfuri cu mase si/sau dimensiuni care depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admiseaautorizate, conform reglementarilor in vigoare;
k) sa asigure parcarea vehiculelor rutiere detinute numai in locuri special amenajate;
l) sa efectueze transportul asigurand un sistem de fixare a incarcaturii astfel incat acesta sa reziste la fortele exercitate atunci cand vehiculul este supus la urmatoarele acceleratii:
(i) decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala) spre fata;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre ambii pereti laterali.
Atunci cand asupra unui element component al sistemului de fixare se exercita o forta determinata conform pct. (i), (ii) si (iii), forta exercitata asupra acestui element de fixare nu poate depasi sarcina nominala pentru care acesta a fost construit;
m) sa se asigure in prealabil ca vehiculul rutier cu care se efectueaza transportul respecta urmatoarele conditii:
(i) usile laterale sau/si usile din spatele vehiculului rutier pentru incarcarea/descarcarea marfurilor, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva, cat si celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) incarcatura nu trebuie sa impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta;
(iii) centrul de greutate al incarcaturii sa fie cat mai aproape de centrul vehiculului rutier;
n) sa efectueze transportul numai dupa ce s-a asigurat ca ambalajul marfurilor este destul de rezistent pentru siguranta transportului. In cazul in care ambalajul marfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentara suficient de rezistenta;
o) sa se asigure ca elementele de fixare a marfurilor respecta urmatoarele conditii:
(i) indeplinesc corect functiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea marfii respective;
(iii) nu prezinta noduri si/sau elemente deteriorate, uzate, slabite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale in vigoare in domeniu;
p) sa se asigure ca sistemul de fixare a incarcaturii utilizat pentru inconjurarea, fixarea sau mentinerea incarcaturii pe/sau intr-un vehicul este adaptat la marimea, forma, consistenta si caracteristicile incarcaturii;
q) sa se asigure ca dispozitivul de fixare sau de insurubare utilizat pentru fixarea incarcaturii este fixat in asa fel incat acesta sa nu poata sa fie desurubat sau desprins. Dispozitivul de insurubare integrat utilizat pentru fixarea unei incarcaturi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa fie proiectat si construit in scopul pentru care este folosit;
(ii) sa fie utilizat si intretinut conform specificatiilor producatorului si standardelor europene si/sau internationale in domeniu;
r) sa se asigure ca incarcatura infasurata sau fixata in vehicul este in conformitate cu dispozitiile din «Recomandarile europene privind cele mai bune practici in domeniul fixarii incarcaturii pentru transportul rutier», elaborate de Directia Generala pentru Energie si Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005.
s) sa detina la sediul mentionat in certificatul de transport rutier in cont propriu urmatoarele documente:
i) cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie pentru cele detinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care sa rezulte ca detine vehicule cu orice alt titlu, in original;
iii) avizele medicale si psihologice valabile pentru persoana care conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier si pentru conducatorii auto angajati;
iv) toate documentele din care reiese mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza eliberarii certificatului de transport in cont propriu;
v) formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului, in cazul transportului de deseuri, pentru anul in curs si a nul precedent;
vi) documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
vii) tichetele de cantar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul in curs si anul precedent;
s) sa asigure existenta la bordul vehiculelor cu care efectueaza transport rutier in cont propriu a urmatoarelor documente:
i) copia conforma a certificatului de transport in cont propriu, precum si documentele prin care se dovedeste faptul ca transportul efectuat este in cont propriu;
ii) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al intreprinderii. Modelul legitimatiei de serviciu este prevazut in anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;
iii) contractul de leasing sau de inchiriere, dupa caz, in original sau copia conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing sau de inchiriere;
iv) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
v) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
vi) documentul de transport;
vii) dupa caz, atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009.
t) sa efectueze transport rutier de marfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, numai daca autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarna pe rotile axeiaaxelor de tractiune ori au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate si sa nu efectueze transport rutier de marfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei cu vehicule care au montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
t) sa asigure echiparea autovehiculelor cu placute din care sa rezulte masele si dimensiunile maxime admiseaautorizate ale acestora;
u) sa transmita Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii;
v) sa anunte pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in termen de maximum 15 zile de la data constatarii;
w) sa publice pierderea, sustragerea certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
x) sa notifice, in scris, schimbarea sediului, in termen de 28 zile, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;
y) sa depuna certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in cazul schimbarii sediului;
z) sa asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:
i) de catre conducatorul auto;
ii) de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial in calitate de conducator al grupului;
ii) prin mijloace audiovizuale;
iii) prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme.

SECTIUNEA 2
Obligatiile operatorilor de transport

ART. 134
Operatorii de transport care efectueaza operatiuni de transport rutier contra cost au urmatoarele obligatii:
a) sa se asigure ca persoanele angajate in functii care concura la siguranta rutiera sunt titulare ale unui certificataatestat profesional valabil conform reglementarilor legale in vigoare;
b) sa utilizeze numai vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor nationale de siguranta rutiera si de protectia mediului inconjurator, cu inspectia tehnica periodica valabila si certificate/clasificate/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;
c) sa monteze, numai prin agenti economici autorizati, aparate tahograf si limitatoare de viteza la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
d) sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteza defect, nesigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;
e) sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a limitatoarelor de viteza;
f) sa depuna licenta de transport/licenta comunitara si/sau copiile conforme ale acesteia la sediul inspectoratului teritorial al I.S.C.T.R. in raza caruia s-a efectuat controlul, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea masurii suspendarii acestor documente;
g) sa planifice transporturile si sa intocmeasca programul de executare a acestora, astfel incat conducatorul auto si lucratorii mobili sa poata respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihna si de repaus;
h) sa asigure efectuarea transportului rutier de persoane numai in limita numarului de locuri inscris in certificatul de inmatriculare sau, in cazul autovehiculelor clasificate, in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare;
i) sa respecte regulile si procedurile ce trebuie urmate in cazul efectuarii transporturilor rutiere de marfuri cu mase si/sau dimensiuni care depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admiseaautorizate, conform reglementarilor in vigoare;
j) sa asigure parcarea vehiculelor rutiere detinute numai in locuri special amenajate;
k) sa efectueze transportul asigurand un sistem de fixare a incarcaturii astfel incat acesta sa reziste la fortele exercitate atunci cand vehiculul este supus la urmatoarele acceleratii:
(i) decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitationala) spre fata;
(ii) decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre spate;
(iii) accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitationala) spre ambii pereti laterali.
Atunci cand asupra unui element component al sistemului de fixare se exercita o forta determinata conform pct. (i), (ii) si (iii), forta exercitata asupra acestui element de fixare nu poate depasi sarcina nominala pentru care acesta a fost construit.
l) sa se asigure in prealabil ca vehiculul rutier cu care se efectueaza transportul respecta urmatoarele conditii:
(i) usile laterale sau/si usile din spatele vehiculului pentru incarcarea/descarcarea marfurilor, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva, cat si celelalte echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
(ii) incarcatura nu trebuie sa impiedice conducerea vehiculului in conditii de siguranta;
(iii) centrul de greutate al incarcaturii sa fie cat mai aproape de centrul vehiculului rutier;
m) sa efectueze transportul numai dupa ce s-a asigurat ca ambalajul marfii este destul de rezistent pentru siguranta transportului. In cazul in care ambalajul marfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentara suficient de rezistenta;
n) sa se asigure ca elementele de fixare a marfii respecta urmatoarele conditii:
(i) indeplinesc corect functiile pentru care au fost construite;
(ii) sunt adaptate pentru fixarea marfii respective;
(iii) nu prezinta noduri si/sau elemente deteriorate, uzate, slabite;
(iv) sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale in vigoare in domeniu;
o) sa se asigure ca sistemul de fixare a incarcaturii utilizat pentru inconjurarea, fixarea sau mentinerea incarcaturii pe/sau intr-un vehicul este adaptat la marimea, forma, consistenta si caracteristicile incarcaturii;
p) sa se asigure ca dispozitivul de fixare sau de insurubare utilizat pentru fixarea incarcaturii este fixat in asa fel incat acesta sa nu poata sa fie desurubat sau desprins. Dispozitivul de insurubare integrat utilizat pentru fixarea unei incarcaturi trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) sa fie proiectat si construit in scopul pentru care este folosit;
(ii) sa fie utilizat si intretinut conform specificatiilor producatorului si standardelor europene si/sau internationale in domeniu;
q) sa se asigure ca incarcatura infasurata sau fixata in vehicul este in conformitate cu dispozitiile din “Recomandarile europene privind cele mai bune practici in domeniul fixarii incarcaturii pentru transportul rutier”, elaborate de Directia Generala pentru Energie si Transport a Comisiei Europene la data de 14 decembrie 2005;
r) in situatia in care conditia de capacitate financiara nu mai este indeplinita pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licentei comunitare, operatorul de transport rutier are obligatia de a depune, in termen de 10 zile, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., un numar de copii conforme ale licentei comunitare egal cu numarul autovehiculelor pentru care aceasta conditie nu mai este indeplinita;
s) in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane, operatorii de transport rutier au si urmatoarele obligatii, dupa caz:
i) sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier, a traseului si a tipului de transport;
ii) sa asigure afisarea in interiorul vehiculului a tarifului de transport pe baza de legitimatie de calatorie, conform distantelor corespunzatoare statiilor prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu;
iii) sa admita la transport persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de facilitati la transportul rutier;
iv) sa asigure gratuit readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare, in cazul in care calatoria nu se poate realiza pana la destinatie din vina operatorului de transport rutier;
v) sa asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele ramase imobilizate pe traseu, in termen de maximum 3 ore in judet, 5 ore in tara si in termen de maximum 16 ore in cazul transporturilor in trafic international;
vi) sa asigure vanzarea biletelor la capetele traseului si in vehicul, inclusiv cu anticipatie;
vii) sa anunte anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forta majora sau din alte cauze la capetele traseului si, in limita posibilitatilor, si pe traseu;
viii) sa incheie contracte de acces in autogara, in conformitate cu graficele de circulatie anexa la licenta de traseu;
ix) sa comunice la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in fiecare zi de vineri, situatia persoanelor cu facilitati la transportul rutier potrivit legii, transportate in saptamana precedenta, in formatul solicitat de aceasta, afisat pe site-ul propriu;
x) sa transporte in baza biletului/tichetului/cuponului special de calatorie acordat ca facilitate la transportul rutier public, completat anterior efectuarii transportului, numai acele persoane care beneficiaza de facilitati la transport potrivit legii;
xi) sa efectueze cursa/traseul o perioada de minimum 30 de zile de la data depunerii la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. sau la Directia Generala Reglementari in Transporturi a cererii de renuntare la licenta de traseuaautorizatia de transport international respectiva, dupa caz;
xii) sa efectueze traseul sau cursa pe o perioada de 30 de zile, in cazul transporturilor interjudetene, de la data primirii de la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.a instiintarii privind retragerea licentei de traseu;
xiii) sa asigure bilete de calatorie in cel putin doua limbi – limba romana si o limba de circulatie internationala, in cazul efectuarii transportului rutier international contra cost de persoane;
xiv) sa respecte prevederile prevazute in autorizatia de transport si sa asigure criteriile de continuitate, regularitate si capacitate necesare efectuarii transportului de persoane prin servicii regulate pe traseul international respectiv;
xv) sa nu utilizeze statiile publice in cazul efectuarii transportului interjudetean de persoane prin servicii regulate speciale;
xvi) sa preia la transport numai persoanele nominalizate si care detin legitimatii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
xvii) sa efectueze transportul rutier national contra cost de persoane prin servicii regulate numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal si cititor de carduri cu posibilitatea de transmitere on-line a datelor, conform reglementarilor in vigoare;
xviii) sa transmita semestrial Directiei Generale Reglementari in Transporturi raportul efectuarii curselor aferente serviciilor regulate de transport international de persoane;
xix) sa transmita semestrial Autoritatii Rutiere Romane A.R.R. raportarile privind operatiunile de cabotaj prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;
xx) sa afiseze traseul serviciului, statiile, orarul, tarifele si conditiile de transport astfel incat sa garanteze ca aceste informatii sunt disponibile tuturor utilizatorilor;
xxi) sa asigure desfasurarea serviciului la nivelul de calitate, continuitate, regularitate si capacitate conform autorizatiei de transport international/licentei de traseu, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
s) sa detina la sediul prevazut la art. 9 lit. a) urmatoarele documente, dupa caz:
i) cartile de identitate ale vehiculelor, in original pentru cele detinute in proprietate, respectiv in copie pentru cele detinute cu orice alt titlu;
ii) documentele doveditoare, din care sa rezulte ca detine vehiculele rutiere, in original;
iii) avizele medicale si psihologice valabile pentru persoanele cu functii care concura la siguranta circulatiei;
iv) toate documentele din care reiese mentinerea conditiilor de acces la profesie si la piata;
v) formularul de expeditie/transport si formularul pentru aprobarea transportului, in cazul transportului de deseuri, pentru anul in curs si anul precedent;
vi) documentele doveditoare din care sa rezulte angajarea in conditii legale a persoanelor cu functii care concura la siguranta circulatiei;
vii) tichetele de cantar prevazute la transportul marfurilor divizibile, pentru anul in curs si anul precedent, precum si autorizatiile speciale de transport privind transportul marfurilor indivizibile cu depasirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise;
viii) scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul in curs si anul precedent;
vix) documentul de control INTERBUS, in original, reintregit daca a fost folosit in totalitate si foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat in exploatare, pentru anul in curs si anul precedent;
x) documentul de control prevazut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, in cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul in curs si anul precedent;
xi) documentul de control, in original, reintregit daca a fost folosit in totalitate si foile de parcurs pentru documentul de control aflat in exploatare, in cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale in trafic national si international, pentru anul in curs si anul precedent;
xii) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier;
xiii) documentele privind intretinerea vehiculelor pentru o perioada de 18 luni, care sa contina minimum informatiile privind: informari legate de sesizarile conducatorilor auto privind starea tehnica a vehiculului, rezolutii ale menagerului de transport, modalitatea de solutionare si documente justificative, dupa caz;
t) sa asigure existenta la bordul vehiculelor cu care efectueaza transport rutier contra cost a urmatoarelor documente, dupa caz:
i) copia conforma a licentei de transport/licentei comunitare;
ii) legitimatia de serviciu valabila a conducatorului auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport, al carei model este prevazut in anexa nr. 42 la prezentele norme metodologice;
iii) contractul de leasing sau de inchiriere, dupa caz, in original sau copia conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de leasing sau de inchiriere;
iv) asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad in sarcina operatorului de transport rutier, in copie;
v) certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto, valabil pentru tipul de transport efectuat;
vi) documentul de transport, conform tipului de transport rutier efectuat, precum si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare in domeniul transporturilor rutiere;
vii) atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, dupa caz;
viii) documentele din care sa rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este autorizat/licentiat serviciul de transport persoane prin servicii regulate speciale.
t) sa desfasoare operatiuni de transport rutier contra cost de marfuri periculoase numai daca:
i) desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
ii) respecta obligatiile care ii revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
u) sa efectueze transport rutier de marfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, numai daca autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarna pe rotile axeiaaxelor de tractiune ori au montate pe aceste roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate si sa nu efectueze transport rutier de marfuri sau de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei cu vehicule care au montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate.
v) sa asigure instruirea conducatorilor auto privind obligatiile ce revin acestora;
w) sa utilizeze pe timpul executarii transportului rutier placa de traseu cu nominalizarea operatorului de transport rutier si a traseului;
x) sa anunte anticipat cursele care nu pot fi executate din cauza de forta majora sau din alte cauze la capetele traseului si, in limita posibilitatilor, si pe traseu;
y) sa notifice autoritatii de autorizare renuntarea la serviciu, in conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;
z) sa comunice, prin mijloace corespunzatoare de publicitate, utilizatorilor serviciului regulat, pe care il efectueaza in baza unei autorizatii/licente de traseu, renuntarea efectuarii serviciului, cu cel putin 30 de zile inainte de dat renuntarii;
aa) sa asigure bilete de calatorie in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum si ale acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
ab) sa anunte pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei comunitare si/sau a copiei conforme a acesteia la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in termen de maximum 15 zile de la data constatarii;
ac) sa publice pierderea sau sustragerea licentei comunitare si/sau a copiei conforme a acesteia, precum si a licentei de traseu, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
ad) sa notifice, in scris, schimbarea sediului prevazut la art. 9 lit.a), in termen de 15 zile, la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;
ae) sa depuna licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia la Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. in cazul schimbarii sediului;
af) sa transmita anterior efectuarii transportului la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., prin completarea unui formular in formatul electronic disponibil pe pagina de internet a acesteia, datele solicitate referitoare la transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
ag) sa transmita Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., prin completarea unui formular, in formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificarile privind situatia conducatorilor auto angajati, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia modificarii;
ah) sa asigure echiparea autovehiculelor cu placute din care sa rezulte dimensiunile si masele maxime admiseaautorizate ale acestora;
ai) sa asigure vanzarea biletelor cu anticipatie;
aj) sa asigure informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor, in unul dintre urmatoarele moduri:
i) de catre conducatorul auto;
ii) de catre conducatorul grupului sau de catre o persoana desemnata oficial in calitate de conducator al grupului;
ii) prin mijloace audiovizuale;
iii) prin afisarea in loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme.

SECTIUNEA 3
Obligatiile conducatorilor auto

ART. 135
Conducatorii auto angajati ai intreprinderilor/operatorilor de transport rutier, care efectueaza operatiuni de transport, au urmatoarele obligatii:
a) sa emita bilete/legitimatii de calatorie corespunzatoare tarifelor aferente distantei parcurse de persoanele transportate;
b) sa permita urcarea in autovehicul numai a persoanelor posesoare de bilete/legitimatii de calatorie sau a celor care beneficiaza de facilitati la transportul rutier, potrivit legii;
c) sa nu opreasca pentru urcarea/coborarea altor persoane decat a celor care apartin categoriei pentru care este autorizat/licentiat serviciul respectiv, in cazul efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;
d) sa transporte persoane doar in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de inmatriculare sau, in cazul autovehiculelor clasificate, in limita numarului de locuri pe scaune inscris in certificatul de clasificare;
e) sa opreasca in toate statiile prevazute in graficul de circulatie aferent licentei de traseu, fara a opri, pentru urcarea sau coborarea persoanelor transportate, in alte locuri decat cele prevazute in graficul de circulatie;
f) sa informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranta pe timpul deplasarii vehiculelor;
g) sa respecte regulile privind incarcarea, repartizarea incarcaturii, asigurarea si fixarea marfurilor transportate;
h) sa transporte doar persoanele nominalizate in documentul de control;
i) sa cunoasca si sa respecte masurile ce trebuie luate dupa un accident sau incident in ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personala si a celorlalti participanti la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor;
j) sa preia marfuri sau colete doar in limita spatiilor disponibile, in cazul efectuarii transportului rutier de persoane;
k) sa asigure urcarea si coborarea bagajelor in/din portbagajul vehiculului. Bagajele se manipuleaza numai de catre conducatorul auto.

SECTIUNEA 4
Obligatiile operatorilor economici care efectueaza activitati conexe transportului rutier

Subsectiunea 1
Obligatiile operatorilor economici care efectueaza activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari

ART. 136
Operatorilor economici care efectueaza activitati conexe transportului rutier – activitati desfasurate de autogari, au urmatoarele obligatii:
a) sa inlocuiasca managerul de transport in termen de 30 zile, in situatia in care acesta nu mai indeplineste aceasta functie sau in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditia de buna reputatie ori competenta profesionala;
b) sa asigure evidenta curselor plecate si sosite, precum si ordinea cronologica de executie, prin registrul de miscare ce va cuprinde:
(i) ora de plecare/sosire;
(ii) numarul de circulatie;
(iii) traseul;
(iv) operatorul de transport rutier;
(v) observatii;
c) sa permita in mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogara, fara a conditiona incheierea contractelor de efectuarea unor servicii suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicita;
d) sa monteze afisaje la peroane continand informatii privind traseele si orele de plecare/sosire a curselor;
e) sa repartizeze cursele pe peroane astfel incat sa se asigure un interval de cel putin 15 minute intre doua plecari consecutive de la acelasi peron;
f) sa intocmeasca programul autogarii in functie de orele de plecare si de sosire a curselor; autogara se va deschide cu minimum 30 de minute inainte de plecarea/sosirea primei curse si se va inchide dupa minimum 30 de minute de la sosirea/plecarea ultimei curse;
g) sa primeasca si sa inregistreze toate cererile operatorilor de transport rutier care solicita accesul in autogara, cereri la care se va raspunde afirmativ sau negativ, cu motivarea refuzului, in scris, in termen de 20 de zile de la data primirii cererii;
h) sa incheie contracte de acces in autogara, in conformitate cu graficele de circulatie aprobate, cu operatorii de transport rutier detinatori de licenta de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport;
i) sa aplice, la incheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleasi servicii;
j) sa incheie contracte de acces in autogara cu operatorii de transport rutier fara a depasi capacitatea autogarii;
k) sa incheie contracte de acces in autogara cu operatorii de transport rutier fara a depasi perioada de valabilitate a programului de transport;
l) sa remedieze deficientele semnalate de publicul calator si constatate de I.S.C.T.R., in termenul stabilit de aceasta;
m) sa afiseze la fiecare casa de bilete si abonamente orarul de functionare.

Subsectiunea 2
Obligatiile operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost

ART. 137
Operatorii economici care efectueaza activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, au urmatoarele obligatii:
a) sa inlocuiasca managerul de transport in termen de 30 zile, in situatia in care acesta nu mai indeplineste aceasta functie sau in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditia de buna reputatie ori competenta profesionala;
b) sa detina la sediul inscris pe licenta pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost, un registru de evidenta a activitatilor de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost desfasurate;
c) sa pastreze la sediul mentionat la lit. b), pentru anul in curs si anul precedent, documentele privind activitatile de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost desfasurate;
d) sa desfasoare activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost numai cu operatori de transport;
e) sa desfasoare activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier contra cost de marfuri periculoase numai daca:
i) desemneaza un consilier de siguranta pentru transportul marfurilor periculoase;
ii) respecta obligatiile care ii revin conform prevederilor cap. 1.4 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. VIII
Inspectia si controlul transporturilor rutiere, activitatilor conexe acestora, a conditiilor de siguranta rutiera si protectia mediului

ART. 138
Inspectia si controlul modului de respectare, pe teritoriul Romaniei, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1071/2009, Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 si ale Regulamentului (CE) nr. 1073/2009, precum si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, inclusiv a prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectueaza de catre Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier in trafic si la sediul operatorilor de transport rutier, al intreprinderilor de transport rutier in cont propriu si al operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier.

CAP. IX
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 139
Operatorii de transport rutier si intreprinderile de transport rutier in cont propriu isi organizeaza si desfasoara activitatea pentru care au fost licentiati/certificati in baza regulamentelor proprii, cu respectarea prezentelor norme metodologice, precum si a legislatiei nationale si a Uniunii Europene din domeniul transporturilor rutiere.
ART. 140
Operatorul de transport rutier titular al licentei comunitare si al copiilor conforme ale acesteia poate efectua transport rutier in cont propriu pe baza acestor documente.
ART 141
(1) Autovehiculele din categoriile M(2) si M(3) definite in conformitate cu Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 – RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare, pot circula pe drumurile publice numai daca sunt echipate cu un limitator de viteza reglat astfel incat viteza lor sa nu depaseasca 100 km/h.
(2) Autovehiculele din categoria M(3) inmatriculate inainte de 1 ianuarie 2005, cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 10 tone, pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza a caror viteza maxima este reglata la 100 km/h.
(3) Autovehiculele din categoriile N(2) si N(3) definite in conformitate cu RNTR 2 pot circula pe drumurile publice numai daca sunt echipate cu un limitator de viteza reglat astfel incat viteza lor sa nu depaseasca 90 km/h.
(4) Cerintele prevazute la alin (1) – (3) se aplica:
a) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 10 tone si N(3), inmatriculate dupa data de 1 ianuarie 1988;
b) autovehiculelor din categoriile M(3) cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone dar mai mica sau egala cu 10 tone, M(2) si N(2), inmatriculate dupa data 1 ianuarie 2005;
c) autovehiculelor omologate in conformitate cu Directiva 88/77/CE din categoriile M(3) cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone dar mai mica sau egala cu 10 tone, M(2) si N(2), inmatriculate dupa data de 1 octombrie 2001.
(5) Cerintele prevazute la alin. (1) – (3) nu se aplica:
a) autovehiculelor utilizate de catre fortele armate, protectia civila, pompieri, alte servicii de urgenta si forte responsabile pentru mentinerea ordinii publice;
b) autovehiculelor a caror viteza maxima constructiva nu poate depasi limitele prevazute la alin. (1) – (3);
c) autovehiculelor utilizate pentru teste rutiere in scopuri stiintifice;
d) autovehiculelor utilizate numai pentru servicii publice in zonele urbane.
(6) Limitatoarele de viteza ce echipeaza autovehiculele mentionate la alin. (1) – (3) trebuie sa satisfaca cerintele tehnice prevazute de Directiva 92/24/CEE. Totusi, toate autovehiculele prevazute la alin. (1) – (3) si inmatriculate inainte de 1 ianuarie 2005 pot continua sa fie echipate cu limitatoare de viteza care respecta cerintele tehnice stabilite de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.
(7) Limitatoarele de viteza se instaleaza de catre operatorii economici autorizati de Regia Autonoma Registrul Auto Roman, in conformitate cu legislatia in vigoare.
ART. 142
(1) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. intocmeste Registrul electronic al conducatorilor auto in care sunt inregistrati toti conducatorii auto care efectueaza operatiuni de transport rutier.
(2) Registrul electronic al conducatorilor auto contine urmatoarele:
a) datele de identificare ale conducatorului auto (numele si prenumele, CNP, domiciliu);
b) centrul de pregatire si perfectionare profesionala la care a urmat cursul in vederea atestarii profesionale;
c) tipul/tipurile de certificat/certificate de competenta profesionala detinute;
d) intreprinderile de transport rutier in cont propriu/operatorii de transport rutier la care a fost angajat cu contract de munca;
e) sanctiunile aplicate pentru abateri de la prevederile legislatiei in domeniul transporturilor rutiere.
ART. 143
(1) Pe baza datelor din Registrul electronic al conducatorilor auto, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. elibereaza, la cererea conducatorului auto, fisa profesionala a acestuia.
(2) Cererea de eliberare a fisei profesionale a conducatorilor auto se depune in scris la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(3) Eliberarea fisei profesionale a conducatorului auto se face de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in termen de 24 de ore de la depunerea solicitarii.
(4) Modelul fisei profesionale a conducatorului auto este prevazuta in anexa nr. 43 la prezentele norme metodologice.
(5) Modelul atestatului conducatorului auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 este prevazuta in anexa nr. 44 la prezentele norme metodologice.
ART. 144
La efectuarea operatiunilor de transport rutier care fac obiectul prezentelor norme metodologice, se vor utiliza conducatori auto cetateni romani, cetateni ai Uniunii Europene sau cetateni ai statelor din afara Uniunii Europene cu drept de munca in Romania, angajati sau pusi la dispozitie, dupa caz, titulari ai unui certificat de competenta profesionala obtinut in conditiile prevazute de reglementarile nationale si ale Uniunii Europene.
ART. 145
Cererile prevazute de prezentele norme metodologice se transmit in original, iar documentele anexate cererilor respective, in vederea eliberarii licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport rutier in cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia, precum si a licentei pentru activitati conexe transportului rutier, se transmit la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., in copie, stampilate si semnate de catre administratorul intreprinderii, fiecare copie avand inscris in mod expres: “Subsemnatul …………………………., declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul”.
ART. 146
(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentei comunitare si/sau a copiilor conforme ale acesteia, a certificatului de transport in cont propriu si/sau a copiilor conforme ale acestuia, a licentei de traseu si a autorizatiei de transport international, se comunica, dupa caz, Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R sau Directiei Generale Reglementari in Transporturi in termen de 15 zile de la data constatarii, documentul respectiv inlocuindu-se cu un document nou.
(2) Pierderea sau sustragerea documentelor prevazute la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
ART. 147
(1) Tariful pentru eliberarea licentei de traseu se stabileste pentru o cursa in cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale in trafic interjudetean.
(2) Tariful perceput pentru eliberarea licentei de traseu reprezinta suma tarifelor aferente curselor prevazute pentru acel traseu in cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.
ART. 148
Documentele eliberate pentru intreprinderile de transport in cont propriu, operatorii de transport rutier si intreprinderile care desfasoara activitati conexe transportului rutier, eliberate in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se supun aceluiasi regim juridic cu certificatul de transport in cont propriu si copiile conforme ale acestuia, licenta comunitara si copiile conforme ale acesteia, licenta de traseu si licenta pentru activitati conexe transportului rutier, eliberate in baza Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
ART. 149
Anexele nr. 1 – 44 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea si utilizarea, in cadrul Comunitatii, a limitatoarelor de viteza la anumite categorii de autovehicule, modificata prin Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002, care modifica Directiva 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea si utilizarea, in cadrul Comunitatii, a limitatoarelor de viteza la anumite categorii de autovehicule si ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranta in vehiculele cu capacitate mai mica de 3,5 tone, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991.